World Arbiter 2010

Japanese Traditional Music: Noh • Biwa • Shakuhachi

Noh • Biwa • Shakuhachi

Track List

 1. Noh: Takasago
 2. Noh: Yashima
 3. Noh: Hagoromo I
 4. Noh: Hagoromo II
 5. Noh: Matsumushi
 6. Noh: Aoi-no-ue
 7. Noh: Hachinoki I
 8. Noh: Hachinoki II
 9. Noh: Youchi Soga I
 10. Noh: Youchi Soga II
 11. Noh: Teika ichiji no dai I
 12. Noh: Teika ichiji no dai II
 13. Noh: Sanekata I
 14. Noh: Sanekata II
 15. Kyogen: Tsuchiguruma: Nanatsu ni haru ko
 16. Kyogen: Uji no sarashi, Fuku no kami
 17. Biwa: Moso: Jishinkyo
 18. Biwa: Heikyoku: Nasu no Yoichi
 19. Biwa: Satsuma: Ko-Atsumori
 20. Biwa: Chikuzen: Gishi no honkai
 21. Shakuhachi: Fuke: Ajikan
 22. Shakuhachi: Kinko-ryu: Koku reibo
 23. Shakuhachi: Tozan-ryu: Iwashimizu
 24. Shakuhachi: Miny'o: Oiwake bushi

2010_Japanese_traditional_music_English

2010_Japanese_traditional_music_Japanese